Gebruik geen pesticiden
Home Terreinbeheerders

Terreinbeheerders

Pesticidenvrij beheer is voortaan ook nodig op bv. bedrijventerreinen, parkings, sportvelden, recreatiedomeinen, pretparken en speeltuinen.

Het Decreet Duurzaam Pesticidengebruik bepaalt dat pesticidengebruik moet worden vermeden om de volksgezondheid en het leefmilieu beter te beschermen. Deze  regelgeving richt zich tot alle terreinbeheerders, dus ook tot commerciële bedrijven en niet-commerciële verenigingen. Dit betekent dat pesticidenvrij beheer voortaan ook nodig is op bv. bedrijventerreinen, parkings, sportvelden, recreatiedomeinen, pretparken en speeltuinen.

Aan de slag zonder pesticiden

 1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp het domein,  het terras of plein ontwerpen dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidentoets.
 2. Gebruik alternatieven. In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
 3. Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je in de rubriek Pesticiden gebruiken.

Pesticidenvrij beheer, zet het in de kijker

Voor sommige terreinen geldt er een verbod op het gebruik, voor andere terreinen een minimumgebruik. Kies voor een beheer zonder pesticiden. Maak deze keuze bekend aan de bezoekers van je terrein, van je bedrijf en aan je werknemers.

 

Gebruiksgegevens bijhouden

Wie pesticiden gebruikt voor het onderhoud van terreinen, moet de volgende gegevens bijhouden, verzameld per gebruiksjaar, voor een periode van 5 jaar:

 • de plaats van het gebruik;
 • de productnaam;
 • het erkenningsnummer of toelatingsnummer;
 • de hoeveelheid die gebruikt is in dat jaar.

De gebruiksgegevens moeten niet gerapporteerd worden. De VMM kan steeds de gebruiksgegevens opvragen.

Verharde terreinen groter dan 200 m², private sport- en recreatiedomeinen: minimumgebruik

 • sport-, speel- en recreatiedomeinen, dieren- en pretparken;
 • verharde terreinen van 200 m² en groter;

Op deze terreinen geldt een minimumgebruik. Dit houdt in dat het pesticidengebruik moet dalen en dat pesticiden alleen pleksgewijs mogen toegepast worden. Waar het kan, moet gekozen worden voor niet-chemische alternatieven. Als een terrein (her)aangelegd wordt, moet het ontwerp getoetst worden aan een pesticidenvrij beheer. Zo wordt al van bij het ontwerp van terreinen rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer.

Verbod langsheen waterlopen en in bermen

 • bermen langs wegen en spoorwegen;
 • oevers inclusief bermen op minder dan 6 meter van het oppervlaktewater.

Binnen een zone van minstens 1 meter langs een waterloop, is het verboden om pesticiden te gebruiken. Voor terreinen met particulier gebruik en land- en tuinbouwgebruik blijft deze algemene regel uit het decreet integraal waterbeleid gelden, voor alle andere sectoren wordt deze zone vanaf 1 januari 2015 tot 6 meter uitgebreid.

Uiteraard gelden ook de voorwaarden van het product zelf, die worden vermeld op de verpakking. Voor bepaalde pesticiden is het namelijk verboden om die  te gebruiken dicht bij oppervlaktewater.

Het bestaande verbod op het gebruik van pesticiden in bermen langs de openbare weg blijft ook behouden.

Terreinen gelegen in beschermingszones grondwater

Voor de productie van drinkwater telt Vlaanderen een aantal grondwaterwinningen. Om de kwaliteit van het grondwater uit die winningen te beschermen, zijn rond de winningen beschermingszones drinkwater afgebakend. Hier gold reeds een beperking op het gebruik van pesticiden.

Het nieuwe besluit legt specifieke voorwaarden op in deze zones.

Als pesticidengebruik nodig is bij land- en tuinbouwactiviteiten kan dit enkel als er gewerkt wordt volgens de regels van de ‘code van goede landbouwpraktijken voor gewasbeschermingsmiddelen’. Voor alle andere sectoren gelegen in deze zones zijn de mogelijkheden om af te wijken nog beperkter. Op die manier worden de drinkwatervoorraden beschermd tegen vervuiling met pesticiden.

Terreinen die onder de natuur- of boswetgeving vallen

Voor de terreinen die onder de natuur- of boswetgeving vallen, blijft de natuur- en boswetgeving gelden.

Document acties